Po kërkoj azil

Pretendimi për azil

Nëse keni ardhur rishtas ose keni kohë që jetoni në Mbretërinë e Bashkuar, Asylum Help (Ndihma për azil) ju gjendet pranë për t’ju ofruar informacione falas dhe për t’ju ndihmuar gjatë procesit të azilit.

Më poshtë mund të hyni tek informacioni shumëgjuhësh rreth procesit të azilit dhe të drejtave për ndihmë. Nëse këtu nuk mund të gjeni përgjigje për pyetjet tuaja ose nëse ju nevojiten këshilla të mëtejshme, kontaktoni për ndihmë Asylum Advice UK (Këshillat për azil në MB) ose Asylum Support Application UK (Aplikimi për ndihmë gjatë azilit në MB).

Përgjigje të shpejta Lexoni
1.1 A mund të kërkoj azil?
Can I claim asylum?
Lexoni
1.1 Çfarë ndodh nëse dua të qëndroj në MB, por nuk i plotësoj kriteret për azil?
What happens if I want to stay in the UK but do not meet the asylum criteria?
Lexoni
1.2 Si të aplikoj për azil në MB?
How do I apply for asylum in the UK?
Lexoni
1.2 Cili është numri i telefonit të linjës së takimeve për azil?
What is the telephone number of the asylum appointment line?
Lexoni
1.2 Ku do të zhvillohet takimi nëse jam tashmë në MB?
Where will my appointment take place if I am already in the uk?
Lexoni
1.2 Çfarë duhet të bëj nëse duhet të ndryshoj datën e takimit?
What do I do if I need to change my appointment
Lexoni
1.3 Çfarë është Asylum Help (Ndihma gjatë azilit)?
What is Asylum Help?
Lexoni
1.3 Çfarë informacioni mund të më japë Asylum Help (Ndihma gjatë azilit)?
What information can Asylum Help give me
Lexoni
1.4 Cilin duhet të kontaktoj nëse më nevojitet ndihmë për ushqim dhe strehim?
Who do I contact if I need support for food and accomodation?
Lexoni
1.4 A mund të marr këshilla dhe ndihmë në çdo gjuhë?
What if I do not speak English?
Lexoni
1.5 Çfarë duhet të bëj nëse dëshiroj të kthehem në shtëpi dhe të mos kërkoj azil?
What should I do if I want to return home and not claim asylum?
Lexoni
1.5 Si të kontaktoj me Choices Assisted Voluntary Return Service (Shërbimin e kthimit vullnetar me mundësi zgjedhjeje)?
How do I contact Refugee Action?
Lexoni
1.5 Si të kontaktoj me Asylum Help (Ndihma për azil)?
How do I contact Asylum Help?
Lexoni
Kthehuni në krye