من به دنبال پناهندگی هستم

درخواست پناهندگی

اگر اخیراً وارد بریتانیا شده اید یا مدتی است در اینجا حضور دارید، Asylum Help (راهنمای پناهندگی) به شما اطلاعات رایگان و حمایت جهت پیمودن روند پناهندگی ارائه می دهد.

می توانید به اطلاعات چند زبانی در رابطه با روند پناهندگی و حقوق حمایتی در زیر دسترسی داشته باشید

اگر نمی توانید پاسخ پرسش خود را در اینجا بیابید یا به مشاوره بیشتری نیاز دارید برای دریافت کمک با Asylum Advice UK (مشاوره پناهندگی بریتانیا) یا Asylum Support Application UK (درخواست حمایت پناهندگی بریتانیا) تماس بگیرید.

پاسخ های فوری خواندن
1.1 آیا می توانم درخواست پناهندگی بدهم؟
?Can I claim asylum
خواندن
1.1 چه اتفاقی می افتد اگر بخواهید در بریتانیا بمانید اما واجد شرایط پناهندگی نباشید؟
?What happens if I want to stay in the UK but do not meet the asylum criteria
خواندن
1.2 چگونه برای دریافت پناهندگی در بریتانیا درخواست دهم؟
?How do I apply for asylum in the UK
خواندن
1.2 شماره تلفن خط ملاقات پناهندگی چیست؟
?What is the telephone number of the asylum appointment line
خواندن
1.2 اگر اکنون در بریتانیا باشم محل قرار ملاقات من کجا خواهد بود؟
?Where will my appointment take place if I am already in the UK
خواندن
1.2 اگر بخواهم قرار ملاقات خود را تغییر دهم چه کاری بکنم
?What do I do if I need to change my appointment
خواندن
1.3 Asylum Help (راهنمای پناهندگی) چیست؟
?What is Asylum Help
خواندن
1.3 Asylum Help (راهنمای پناهندگی) چه اطلاعاتی را می تواند به من بدهد
?What information can Asylum Help give me
خواندن
1.4 اگر برای تأمین غذا و مسکن به حمایت نیاز داشتم با چه کسی تماس بگیرم؟
?Who do I contact if I need support for food and accommodation
خواندن
1.4 آیا می توانم مشاوره و حمایت را به هر زبانی دریافت کنم؟
?What if I do not speak English
خواندن
1.5 اگر بخواهم به وطن برگردم و درخواست پناهندگی ندهم باید چه کاری انجام دهم؟
?What should I do if I want to return home and not claim asylum
خواندن
1.5 چگونه با Choices Assisted Voluntary Return Service (سرویس بازگشت داوطلبانه حمایتی) تماس بگیرم؟
?How do I contact Refugee Action
خواندن
1.5 چگونه با Asylum Help (راهنمای پناهندگی) تماس بگیرم؟
?How do I contact Asylum Help
خواندن
بازگشت به بالا