female asylum seeker

هر ساله افرادی به اجبار به دنبال کسب امنیت در بریتانیا از وطن خود فرار می کنند. داستان های آنها را بخوانید و از تجربه پناهجویی آنها مطلع شوید.