زمونږ سره اړیکه ونیسی

Get in touch for further information

 د مشورې لپاره

 د انګلستان له هر ځای څخه ستاسي په ژبه وړیا مشوره برابروي

 • پښتو | Pushto 638 8000 0808
 • Shqip | Albanian 620 8000 0808
 • አማርኛ | Amharic 622 8000 0808
 • العربية | Arabic 624 8000 0808
 • বাংলা | Bengali 626 8000 0808
 • 中文普通话 | Chinese Mandarin 628 8000 0808
 • English (and any other language) 630 8000 0808
 • فارسی | Farsi 632 8000 0808
 • Français | French 634 8000 0808
 • پنجابی | Punjabi 636 8000 0808
 • Soomaali | Somali 640 8000 0808
 • தமிழ் | Tamil 642 8000 0808
 • ትግርኛ | Tigrinya 644 8000 0808
 • اردو | Urdu 646 8000 0808
 • Tiếng Việt | Vietnamese 648 8000 0808

 د ملاتړ غوښتنلیکونه

 • پښتو | Pushto 639 8000 0808
 • Shqip | Albanian 621 8000 0808
 • አማርኛ | Amharic 623 8000 0808
 • العربية | Arabic 625 8000 0808
 • বাংলা | Bengali 627 8000 0808
 • 中文普通话 | Chinese Mandarin 629 8000 0808
 • English (and any other language) 631 8000 0808
 • فارسی | Farsi 633 8000 0808
 • Français | French 635 8000 0808
 • پنجابی | Punjabi 637 8000 0808
 • Soomaali | Somali 641 8000 0808
 • தமிழ் | Tamil 643 8000 0808
 • ትግርኛ | Tigrinya 645 8000 0808
 • اردو | Urdu 647 8000 0808
 • Tiếng Việt | Vietnamese 649 8000 0808

* Free from all BT landlines and payphones and the seven major mobile network providers; Orange, 3, O2, T-Mobile, Virgin, Vodaphone, EE. Some other networks may also offer free calls but you are advised to check with your provider before calling.

د مهاجرینو د مرستې په اړه د نورو معلوماتو لپاره دغه کښیکاږی