Waxaan rabaa inaan codsado magangalyo

Codsiga Magangalyo

Haddii aad goor dhow soo gashay dalka UK ama waqti joogtey, Asylum Help wuxuu diyaar u yahay inuu ku siiyo macluumaad bilaash ah iyo taageerid si lagugu caawiyo hab-socodka magangalyada.

Waxaad hoos ka heli kartaa macluumaad ku qoran luqado kala duwan ee khuseeya hab-socodka magangalyada iyo taageerida aad xaq u leedahay. Haddii aad halkaan ka heli karin jawaabta su’aalahaada ama u baahan tahay taageerid dheeraad ah la xiriir Asylum Advice UK ama Asylum Support Application UK si ay kuu taageeraan.

Jawaabo fudud Akhri
1.1 Miyaan codsan karaa magangalyo?
Can I claim asylum?
Akhri
1.1 Maxaa dhici doono haddii aan rabo inaan joogo dalka UK laakiin aanan qancin karin shuruudaha magangalyada?
What happens if I want to stay in the UK but do not meet the asylum criteria?
Akhri
1.2 Sida magangalyo looga codsado dalka UK?
How do I apply for asylum in the UK?
Akhri
1.2 Waa maxay lambarka telefoonka khadka ballanka magangalyada?
What is the telephone number of the asylum appointment line?
Akhri
1.2 Halkee lagu qaban doonaa ballankayga haddii aan joogo dalka UK?
Where will my appointment take place if I am already in the uk?
Akhri
1.2 Waxa aan samayn karo haddii aan u baahanahay inaan beddelo ballankayga
What do I do if I need to change my appointment?
Akhri
1.3 Waa maxay Asylum Help?
What is Asylum Help?
Akhri
1.3 Macluumaadka aan ka heli karo Asylum Help
What information can Asylum Help give me?
Akhri
1.4 Yaan la xiriiraa haddii aan u baahanahay in laygu caawiyo cunto iyo degaan?
Who do I contact if I need support for food and accommodation?
Akhri
1.4 Miyaan caawinaad iyo taageero ku heli karaa luqad walba?
What if I do not speak English?
Akhri
1.5 Maxaan sameeyaa haddii aan rabo inaan ku noqdo dalkayga iyo aan rabin inaad codsado magangalyo?
What should I do if I want to return home and not claim asylum?
Akhri
1.5 'Sidee ula xiriiraa Choices Assisted Voluntary Return Service (Adeegga Taageerida Dib U laabashada Ikhtiyaarka ah)
How do I contact Refugee Action?
Akhri
1.5 Sidee ula xiriiraa Asylum Help?
How do I contact Asylum Help?
Akhri
Kor u laabo