Adeegyadeena

Asylum Advice UK

Asylum Help wuxuu magangalyo-doonka wayn iyo tiirsanayaashooda ku siiya luqad ay garan karaan idil ahaan dalka UK talo sir ah iyo aan eex leheen.

Adeeggeena Asylum Advice UK wuxuu baxshaa macluumaad iyo talo khuseeya hab-socodka magangalyada ee dalka UK.

Kooxdeena Asylum Advice UK, oo joogo meelo kala duwan ee UK,  waxay talo ka bixin karaan arrimahaan:

 • Sida magangalyo loo codsado
 • Taageerid maaliyadeed
 • Helidda looyar
 • Hab-socodka magangalyada
 • Helidda xannaano caafimaad
 • Taageerid degaan
 • Arrimo kale ee khuseeya magangalyada

Woman interviewing man

Sidee kuu caawin karnaa?

 • Haddii aad rabtid inaad ogaato wax ka badan ee khuseeya hab-socodka magangalyada UK ama taageeridda aad xaq u leedahay oo ku qoran luqado kala duwan ka eeg bogga internetka ku qoran luqado kale duwan ee  Talada Magangalyada (Asylum Advice) halkaan.
 • Waxaan talo waji ka waji ah siinnaa magangalyo-doonka jooga degaanada koowaad.
 • Waxaan talo luqaddaada ku bixinnaa telefoonka  meel walba ee dalka UK ayadoo loo maraayo Asylum Advice Helpline (Khadkeena Talo-siinta Magangalyada) (Talo-siin). Lambarada lagala xiriiro waxay ku qoran yihiin hoos.
 • Waxaan telefoonka ama shakhsi ahaan kugu toosin karnaa adeegyo waxtar leh ee ku yaalo xaafaddaada.  Waxaan ku siin karnaa adeeg booqasho leh markii loo baahdo  (Loogu talagalay macmiilada baylaha ah, warbixinada koox ahaan loo baxsho ama markii codsi gaar ah la sameeyo)

Fadlan ogow suurtogal ma ahan inaan looyar kuu noqonno, laakiin waxaan kugu toosin karnaa ururyo xaafadda ku yaalo ee arrimahaas kugu caawin karo.

Fadlan ogow inkastoo aan awoodno inaan talo ka bixinno waxyaabaha aad xaq u leedahay, kuma siin karno talo sharciyeed ama looyar kuuma noqon karno. Haddii aan ku caawin karin, waxaan ku siin doonnaa liiska looyaro takhasuusan.