ንዓና ዝምልከት ሓበሬታ

Asylum Help (ሓገዝ ዑቕባ) እንታይ እዩ?

Asylum Help (ሓገዝ ዑቕባ) ኣብ መላእ ዩኬ ከም ኣካል Migrant Help (ማይግራንት ሀልፕ) ኦርጋናይዜሽን ንሓተትቲ ዑቕባ ርእሱ ዝኸኣለ ምኽርን መምርሕን ይህብ፡፡ Migrant Help (ማይግራንት ሀልፕ) ካብ 1963 ጀሚሩ ንስደተኛታት ግልጋሎታት ሓገዝ እናሃበ ዝርከብ ናይ ዩኬ ትካል ገባሪ ሰናይ እዩ፡፡ ብዛዕባ Migrant Help (ማይግራንት ሀልፕ) ዚያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ብኽብረትኩም ኣብዚ ጠዉቑ፡፡.

asylum help team

Asylum Help (ሓገዝ ዑቕባ) ከይዲ ዑቕባ ኣዝዩ ሕልኽላኽን ንምጽራይ ኣጸጋሚ ክኾን ከምዝኽእል ይግንዘብ፡፡ ንስኹም ኣብ ዩኬ ሓድሽ ዝመጻእኹም ወይ ዝተወሰነ ግዜ ዝጸናሕኹም እንተኾይንኩም፣ Asylum Help (ሓገዝ ዑቕባ) ኣብ ውሽጢ እቲ ከይዲ ንዓኹም ንምሕጋዝ ሓገዝን መምርሒን ንምሃብን ድልዉ እዩ፡፡.

Asylum Help (ሓገዝ ዑቕባ) ኣብ መላእ ዩኬ ዝሰርሕን ሚስጥራዊን ኣድልዎ ዘይብሉ ምኽሪ ንምሃብ ጻዕሪ ዝገብር እዩ፡፡ ኩነታትኩም ክትግንዘቡን ኣብ ሓበሬታ ተሞርኵስኩም ውሳነ ንክትወስኑን ዘድልየኩም ሓበሬታን እታዎትን ክህበኩም ኢና፡፡ እንተኾነ ግን፣ ግልጋሎት ጥብቅና ክንህብ ኣይንኽእልን፣ ግን ግቡእ እንተኾይኑ፣ ናብ ከባቢያዊ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ኣሕሊፍና ክንህበኩም ንኽእል ኢና.

Asylum Help (ሓገዝ ዑቕባ) ኣብ ዩኬ ዑቕባ ንዝሓተተ ወይካኣ ዑቕባ ኣበይ ከምዝሕተት ሓበሬታ ንዝደሊ ዝኾነ ሰብ ይወሃብ፡፡

ብኽብረትኩም ብዛዕባ መሰልን ዝግባኣኩም ረብሓን ምኽሪ ምሃብ ከምንኽእል ግን ናይ ሕጊ ምኽሪ ወይ ሕጋዊ ውክልና ክንህብ ከምዘይንኽእል ተረድኡልና፡፡ ይኹንዳኣምበር፣ ዝርዝር ብቑዓት ናይ ሕጊ ተወከልቲ ክንህበኩም ንኽእል ኢና፡፡