ኣነ ዑቕባ እናሓተትኩ እየ

ዑቕባ ምሕታት

ናብ ዩኬ ሓድሽ ዝመጻእኹም ወይ ዝተወሰነ ግዜ ዝጸንሕኹም እንተኾይንኩም፣ Asylum Help (ሓገዝ ዑቕባ) ኣብ ውሽጢ እቲ ከይዲ ንዓኹም ንምሕጋዝ ሓገዝን መምርሒን ንምሃብ ድልዉ እዩ፡፡

ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝተዘርዘሩ ክትረኽብዎም ዝግብኡኹም ረብሓታት ዝምልከት ሓበሬታ ብእተፈላለየ ቋንቋታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ኣብዚ ንሕቶኹም ዝኸውን መልሲ ምርካብ እንተዘይክኢሎም ወይካኣ ተወሳኺ ምኽሪ እንተደሊኹም፣ ንሓገዝ ምስ Asylum Advice (UK) ወይካኣ Asylum Support Application (UK) ተራኸቡ፡፡

ህፁፅ መልስታት ኣንብብ
1.1 ዕቑባ ክሓትት እኽእል ዶ? 
Can I claim asylum?
ኣንብብ
1.1 ኣነ ኣብ ዩኬ ክጸንሕ ምስዝደልይ ግን ከአ ረቑሓ ናይ ዕቑባ ከማልእ እንተዘይክኢለ፣ ዘለኒ መማረጺ እንታይ እዩ?
What happens if I want to stay in the UK but do not meet the asylum criteria?
ኣንብብ
1.2 ኣብ ዩኬ ዕቑባ ንምሕታት ከመይ ኣመልክት?
How do I apply for asylum in the UK?
ኣንብብ
1.2 ቁጽሪ ተሌፎን ናይቲ ኣገልግሎት ቆጸሮ ዕቑባ ዝወሃበሉ መስመር ክንደይ እዩ?
What is the telephone number of the asylum appointment line?
ኣንብብ
1.2 ኣነ ኣቐዲመ ኣብ UK ዘለኹ ሰብ እንተድኣኮይነ ቦታ ቆጸሮይ ኣበይ ይኸውን?
Where will my appointment take place if I am already in the uk?
ኣንብብ
1.2 ቐጸሮይ ክቕይር እንተደልዪ፣ እንታይ ክገብር ይግባኣኒ?
What do I do if I need to change my appointment?
ኣንብብ
1.3 Asylum Help እንታይ እዩ?
What is Asylum Help?
ኣንብብ
1.3 Asylum Help ከመይ ዝበለ ሓበሬታ ክህበኒ ይኽእል?
What information can Asylum Help give me?
ኣንብብ
1.4 ናይ መግቢን መዕረፍን ሓገዝ እንተደልየ፣ ምስ መን ክራኸብ እኽእል?
Who do I contact if I need support for food and accommodation?
ኣንብብ
1.4 ብዝኾነ ቋንቋ ምኽርን ሓገዝን ምርካብ እኽእል ዶ?
What if I do not speak English?
ኣንብብ
1.5 ዕቑባ ምሕታት ገዲፈ ናብ ዓደይ ክምለስ እንተደልየ፣እንታይ ክገብር ኣለኒ?
What should I do if I want to return home and not claim asylum?
ኣንብብ
1.5 ምስ Choices Assisted Voluntary Return Service ከመይ ምርኻብ እኽአል
How do I contact Refugee Action?
ኣንብብ
1.5 ምስ Asylum Help ከመይ ክራኸብ እኽአል?
How do I contact Asylum Help?
ኣንብብ
ናብ ላዕላይ ይመለሱ