ግልጋሎታትና 

Asylum Advice UK

Asylum Help (ሓገዝ ዑቕባ) ኣብ መላእ ዩኬ ንዝርከቡ ዓበይቲ ሓተትን ጽግዕተኛታትን ብዝርድኦም ቋንቋ ምስጥራዊን አድልዎ ዘይብሉ ምኽርን መምርሒን ዝህብ እዩ፡፡

ናትና ናይ Asylum Advice UK ግልጋሎት ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ዩኬ ዘሎ ከይዲ ዑቕባ ሓበሬታን ምኽሪን ይህብ፡፡ ኣብ መላእ ዩኬ ዝተቐመጡ ናትና Asylum Advice UK ጉጅለታት ንዓኹም ንምሕጋዝ ድልዋት እዮም፡፡ ምኽሪ ክህቡኹም ዝኽእሉ ዋኒናት ንኣብነት፡

 • ዑቕባ ከመይ ከምዝሕተት
 • ሓገዝ ፋይናንስ
 • ሕጋዊ ውክልና ምርካብ
 • ከይዲ ዑቕባ
 • ክብካበ ጥዕና ምርካብ
 • ሓገዝ መኣንገዲ
 • ካልኦት ዋኒናት ዑቕባ
asylum help team

ከመይ ክንሕግዘኩም ንኽእል?

 • ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ከይዲ ዑቕባን ወይ ዝግባኣኩም ጥቕሚ ሓገዝ ዚያዳ ምርካብ እንትደለይ፣ ኣብዚ መራኸቢ በዓል ብዙሕ ቋንቋ ሓበሬታ Asylum Advice (ምኽሪ ዑቕባ) ርኸቡ
 • ሓድሽ ንዝመጹ ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ ፈለማ መኣንገዲ ቦታታት ናይ ገጽ ንገጽ ምኽሪ ንህብ
 • ብቋንቋኹም ኣብ ውሽጢ ዩኬ ካብ ዝኾነ ቦታ ብመዳይ Asylum Advice Helpline (Advice) ናይ ስልኪ ምኽሪ ንህብ፡፡ ቑጽሪ ስልኪ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ይርከብ፡፡
 • በስልኪ ወይካኣ ብኣካል ኣብ ከባቢኦም ሓገዝ ናብ ዝህቡ ትካላት ክንልእኸኩም ኢና፡፡ ኣድላይ እንትኾን (ንዝተቓልዑ ዓማዊል፣ ንገለጻታት ጉጅለ ወይካኣ ዝተወሰነ ሕቶ ስዒቡ) ብኣካል ኣብ ቦታ ተረኺብና ግልጋሎት ክንህብ ንኽእል ኢና፡፡

ብኽብረትኩም ግልጋሎት ጥብቅና ምሃብ ከምዘይንኽልን፣ ኣድላይ እንተኾይኑ ግን፣ ናብ ግቡእ ሓገዝ ወሓብቲ ትካላት ምልኣኽ ከምንኽእል ተረድኡልና

ብኽብረትኩም ብዛዕባ መሰልን ዝግባኣኩም ረብሓን ምኽሪ ምሃብ ከምንኽእል ግን ናይ ሕጊ ምኽሪ ወይ ሕጋዊ ውክልና ምሃብ ከምዘይንኽእል ተረድኡልና፡፡ እዚ ምግባር እንተዘይክኢልና፣ ዝርዝር ናይ ብቑዓት ናይ ሕጊ ተወከልቲ እንህበኩም ንኽእል ኢና፡፡