Trung Tâm Nguồn Lực

Trung Tâm Nguồn Lực

Tải xuống nguồn lực về các dịch vụ của Asylum Advice UK (Tư Vấn Tị Nạn tại UK) và Asylum Support Application UK (Đăng Ký Xin Hỗ Trợ Tị Nạn tại UK). Tại đây, quý vị có thể tìm thấy thông tin thực tiễn, tờ rơi và áp phích về dịch vụ của chúng tôi.

Để biết thông tin về thủ tục tị nạn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, vui lòng nhấp vào đây.

Download Adobe Reader